Skip to content
Menu
Menu
Menu
Adhesió de l’Ajuntament del Ràfol de Salem a l’Agència Valenciana de protecció del territori (AVPT)

BÀNDOL INFORMATIU DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL RÀFOL DE SALEM A LA AGÉNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI

CAROLINA MENGUAL CORTELL, ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DEL RÀFOL DE SALEM (VALÈNCIA) FA SABER:

Que el Ple de l’Ajuntament del Ràfol de Salem, en sessió ordinària celebrada el 24 d’abril de 2024 ha acordat:

Primer. L’adhesió de l’Ajuntament del Ràfol de Salem a la Agència Valenciana de Protecció del Territori, de conformitat amb el que establixen els Estatuts de l’esmentat organisme, la qual cosa suposa:

a) Delegar la competència exclusiva en l’Agència en matèria de protecció de la legalitat urbanística, sanció i restauració de la legalitat urbanística, respecte a infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit, d’este municipi, que corresponguen a edificacions que es comencen a construir a partir de la data de publicació d’este acord d’adhesió.
b) Participar en les decisions de l’esmentat organisme, a través de les vocalies de representació municipal del Consell de Direcció.
c) Respectar este acord d’adhesió durant la seua vigència.
d) Col·laborar amb l’Agència en l’exercici efectiu de les seues funcions.

Segon. Respecte a les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable abans de la data de publicació d’este acord d’adhesió respecte a les quals no s’haguera iniciat cap procediment municipal, es delega en l’Agència la competència exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre el corresponent procediment de restauració de la legalitat urbanística i sancionador.

Tercer. Esta adhesió, una vegada confirmada per la Direcció Gerència, serà publicada per l’Agència en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’Agència exercirà de manera efectiva les competències que mitjançant el present acord es deleguen, des de la data de publicació de l’acord d’adhesió.

Quart. Remetre un certificat d’este acord a la Agència Valenciana de Protecció del Territori.

En compliment de les obligacions adquirides s’informa de l’objecte i conseqüències d’esta adhesió:

OBJECTE: DELEGACIÓ POTESTAT SANCIONADORA MUNICIPAL, referida a la potestat

inspectora, de supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en les infraccions urbanístiques greus i molt greus comeses sobre el territori, en sòl no urbanitzable comú o protegit del *Ràfol de Salem

CONSEQÜÈNCIES DE L’ADHESIÓ:

– Abstindre’s d’incoar, tramitar i resoldre expedients sancionadors i de restauració de la legalitat urbanística en el sòl no urbanitzable del seu municipi, respecte a edificacions que es comencen a construir després de l’adhesió a l’Agència, sense perjuí del que es disposa en l’article 1.4.a.

– L’Ajuntament haurà de designar a una persona representant electa que és la responsable davant l’Agència de la correcta remissió dels documents requerits per esta, així com de l’assistència adequada sobre el terreny per a una execució eficaç dels expedients tramitats.

– L’ajuntament comunicarà a l’Agència tots els actes d’ús o edificació que tinga coneixement i que es duguen a terme en sòl no urbanitzable dins del seu terme municipal, sempre que es puga derivar la comissió d’alguna mena d’infracció urbanística que puga qualificar-se com a greu o molt greu.

En este sentit, l’ajuntament haurà de remetre a l’Agència una acta de denúncia i inspecció firmada per un inspector/a urbanístic/a, policia municipal o equivalent, d’acord amb el model que establisca l’Agència. Igualment, s’haurà d’enviar un informe tècnic subscrit pels servicis tècnics municipals, segons el model establit.

– En la tramitació dels procediments sancionadors i de restauració de la legalitat urbanística que se seguisquen en l’Agència, el personal tècnic de l’ajuntament haurà d’emetre qualsevol altre informe que l’Agència els sol·licite.

– La policia local haurà de col·laborar en les actuacions que se li requerisquen per part de l’Agència, fonamentalment respecte a l’alçament d’actes i denúncies, les comprovacions de l’estat d’obres, l’exercici d’activitats i l’execució de labors de restauració, així com l’auxili en l’execució de les mesures cautelars que adopte l’Agència, entre les quals es troben la paralització i el precinte d’activitats en curs.

El que es fa públic per a coneixement de la ciutadania, veïns i veïnes d’este municipi.

https://avpt.gva.es/va

Adhesió de l’Ajuntament del Ràfol de Salem a l’Agència Valenciana de protecció del territori (AVPT)
Adhesió de l’Ajuntament del Ràfol de Salem a l’Agència Valenciana de protecció del territori (AVPT)
Adhesió de l’Ajuntament del Ràfol de Salem a l’Agència Valenciana de protecció del territori (AVPT)

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva