Skip to content
Menu
Menu
Menu
Concessió de llicència ambiental relatiu a la construcció d’una nova estació depuradora d’aigües residuals – EDAR

L’Ajuntament de Ràfol de Salem s’està tramitant l’expedient de concessió de llicència ambiental relatiu a la construcció d’una nova estació depuradora d’aigües residuals – EDAR per l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR).

De conformitat amb l’article 55 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies, a comptar des de la data d’inserció d’aquest Anunci en el Tauler d’anuncis i en la pàgina web de l’Ajuntament, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i quants ho consideren oportú, formulen les al·legacions que tinguen per convenients.

20200312_publicacio_anunci_anuncio_informacion_publica_1.pd

Concessió de llicència ambiental relatiu a la construcció d’una nova estació depuradora d’aigües residuals – EDAR
Concessió de llicència ambiental relatiu a la construcció d’una nova estació depuradora d’aigües residuals – EDAR
Concessió de llicència ambiental relatiu a la construcció d’una nova estació depuradora d’aigües residuals – EDAR

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva