Skip to content
Menu
Menu
Menu
Informació pública de la versió inicial del pla general estructural i del pla d’ordenació detallada

Mitjançant Acord del Ple, de data 3 de novembre de 2021, ha sigut aprovat el tràmit per a sotmetre a participació pública i consultes amb les administracions públiques afectades i amb les persones interessades, acollint-se a la tramitació simultània establida en l’article 62 del Decret Legislatiu 1/2021, de 18  de juny,  d’aprovació  del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLLOTUP), la versió preliminar del Pla General Estructural i del Pla d’Ordenació Detallada, incloent el seu estudi ambiental i territorial estratègic i la resta dels documents exigibles per la normativa sectorial, i de conformitat amb l’article 55 del TRLLOTUP, se sotmet a participació pública i consultes pel termini de 45 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Mitjançant aquest, s’ha acordat també la suspensió de la tramitació i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació i demolició, que en tot cas contradiguen i no siguen compatibles amb el planejament en tramitació i amb el planejament vigent, per un termini de dos anys, de conformitat amb l’article 68 del TRLLOTUP.

Durant aquest termini podrà ser examinada la documentació relativa al Pla General Estructural i del Pla d’Ordenació Detallada, per qualsevol interessat, en les dependències municipals i en el portal de transparència de la seu electrònica https://rafoldesalem.sedelectronica.es/transparency/9fb3573b-6271-4a8c-aa6d-8e150a6909ab/ , perquè es formulen les al·legacions que s’estimen pertinents.

ANUNCI DOGV -Informació pública de la versió preliminar del Pla general

https://rafoldesalem.sedelectronica.es/transparency/9fb3573b-6271-4a8c-aa6d-8e1…

Informació pública de la versió inicial del pla general estructural i del pla d’ordenació detallada
Informació pública de la versió inicial del pla general estructural i del pla d’ordenació detallada
Informació pública de la versió inicial del pla general estructural i del pla d’ordenació detallada

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva