Skip to content
Menu
Menu
Menu
Procés d’estabilització d’ocupació per concurs de mèrits.

Publicades al BOP nº 209 de 31 d’octubre de 2022 les bases generals per a l’estabilització de treball temporal a l’Ajuntament de Ràfol de Salem https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2022/12452&lang=va

Publicades al BOP nº244 i nº 245 de 22 i 23 de desembre de 2022 respectivament, les bases específiques per les quals es regirà el procés selectiu per proveir mitjançant concurs de mèrits una plaça d’operari/a de
serveis múltiples, una plaça d’operari/a de neteja com personal laboral fixe, i una plaça d’arquitecte municipal com personal funcionari en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal, i convocant procediment per a la seva selecció.

https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2022/15070&lang=va

https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2022/15071&lang=va

https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2022/15072&lang=va

Publicat al BOE nº 44 de 19 de febrer de 2024 l’anunci de la convocatòria iniciant el termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de l’anunci, el qual finalitzará el 18 de març de 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/19/pdfs/BOE-A-2024-3167.pdf

Podeu trobar tota la informació als “tràmits destacats” de la seu electrònica, cal emplenar els formularis, la sol·licitud i aportar la documentació requerida a les bases. https://rafoldesalem.sedelectronica.es/info.0

model autobaremació arquitecte-a municipal

model autobaremació operari-a neteja

model autobaremació operari-a serveis múltiples

Sol·licitud convocatòria operari-a serveis múltiples (estabilització)

Sol·licitud convocatòria selecció d’arquitecte-a(estabilización )

Sol·licitud procés de selecció d’operari-a de neteja(estabilització )

PUBLICATS EN EL BOP DEL 02 I EL 03 D’ABRIL DEL LLISTAT D’ADMESOS/AS I EXCLOSOS/AS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN/A OPERARI/A DE NETEJA, UN/A OPERARI/A DE SERVICIS MÚLTIPLES I UN/A ARQUITECTE/A MUNICIPAL

Procés d’estabilització d’ocupació per concurs de mèrits.
Procés d’estabilització d’ocupació per concurs de mèrits.
Procés d’estabilització d’ocupació per concurs de mèrits.

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva