Skip to content
Menu
Menu
Menu
Subvenció de concessió directa per al finançament de la quota que les entitats locals de la província de menys de 20.000 habitants han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers pels seus serveis en l’exercici 2020

L’Excma. Diputació Provincial de València, per decret del President núm. 10783, de data 27 de novembre de 2020, ha disposat el següent:

 Havent donat compte de l’expedient 185/20/MAM instruït pel Servei de Medi Ambient per a l’aprovació de subvencions de concessió directa per al finançament de les aportacions que les entitats locals de la província menors de 20.000 habitants han de realitzar al Consorci de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València (Consorci Provincial de Bombers) en l’exercici 2020.

 Atés que és una competència de la Diputació de València el suport financer a totes les entitats locals de la província per a la prestació de serveis bàsics, però sobretot a les de menor població pel que es justifica la concessió d’una subvenció directa, de manera excepcional i singular i sense concurrència ni convocatòria pública, donada la naturalesa de la subvenció, consistent en el finançament de la quota corresponent a cada entitat local per pertànyer al Consorci de Bombers de la província de València.

 Ha acordat el següent:

 Aprovar una subvenció de concessió directa per al finançament de la quota que les entitats locals de la província de menys de 20.000 habitants han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers pels seus serveis en l’exercici 2020. Els beneficiaris i les quanties que corresponen als mateixos venen relacionades en l’Annex de la present resolució. La subvenció s’atorga sota els següents termes:

• L’import a rebre per cada beneficiari serà el de la quota establida pel Consorci, d’acord amb l’Annex.

• La Diputació transferirà els fons directament al Consorci mitjançant transferència bancària. Per a fer efectiu l’abonament, la Diputació sol·licitarà i el Consorci expedirà una certificació en la qual conste que els beneficiaris no han satisfet la quota que durant l’exercici 2020 els correspon abonar al Consorci, a més de l’acceptació de la subvenció per cada beneficiari i el compromís de publicitar la subvenció en la seua pàgina web.

resolucio_concessio.pdf

Subvenció de concessió directa per al finançament de la quota que les entitats locals de la província de menys de 20.000 habitants han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers pels seus serveis en l’exercici 2020
Subvenció de concessió directa per al finançament de la quota que les entitats locals de la província de menys de 20.000 habitants han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers pels seus serveis en l’exercici 2020
Subvenció de concessió directa per al finançament de la quota que les entitats locals de la província de menys de 20.000 habitants han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers pels seus serveis en l’exercici 2020

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva